وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : عظیم سمتی تعداد وسایل : 13 عدد
خلاصه فعالیتها و وضعیت: آشنایی با تئوری ها و انواع عملیات حرارتی فولادها مانند : آنیل کردن سخت کردن،تمپر کردن و کاربردهای مربوطه ،همچنین آشنایی با محیط های سرد کننده مختلف مثل هوا، آب، روغن، آب نمک،مزایا ومعایب و کاربرد هریک از آنها. دستگاه ها وبرخی امکانات موجود: انواع کوره 1000 درجه تا 1500 درجه سانتیگراد، دستگاه تست جومینی، کوره تیوبی1500درجه سانتیگراد،آون دمای 220درجه سانتیگراد و امکانات متالوگرافی
سال تاسیس : 1353
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاههای بخش مهندسی مواد
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی و دستکش
شماره تماس : 0713613306

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

کوره تیوبی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره 1500
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره 1200
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
آون220درجه سانتیگراد
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
تست جومینینگ
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره تیوپی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره 1000درجه
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره 1200
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره1200
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره 1300
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
آون220درجه سانتیگراد
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره800 meltech
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی
کوره همزن
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه عملیات حرارتی

کوره تیوبی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره تیوبی
مشاهده

کوره 1500

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره 1500
مشاهده

کوره 1200

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره 1200
مشاهده

آون220درجه سانتیگراد

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه آون220درجه سانتیگراد
مشاهده

تست جومینینگ

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه تست جومینینگ
مشاهده

کوره تیوپی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره تیوپی
مشاهده

کوره 1000درجه

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره 1000درجه
مشاهده

کوره 1200

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره 1200
مشاهده

کوره1200

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره1200
مشاهده

کوره 1300

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره 1300
مشاهده

آون220درجه سانتیگراد

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه آون220درجه سانتیگراد
مشاهده

کوره800 meltech

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره800 meltech
مشاهده

کوره همزن

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره همزن
مشاهده