وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه خوردگی و حفاظت مواد

آزمایشگاه خوردگی و حفاظت مواد

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : لیلا شریعتی فرد تعداد وسایل : 6 عدد
شرح
سال تاسیس : 1386
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : دانشکده مهندسی کامپیوتر، طبقه اول انتهای راهروی سمت راست
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی، عینک، دستکش و سایر تجهیزات ایمنی فردی
شماره تماس : 07136133246

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

الکترود دیسک چرخان
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خوردگی و حفاظت مواد
دستگاه آبگرد
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خوردگی و حفاظت مواد
حمام بن ماری
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خوردگی و حفاظت مواد
دستگاه کشش با کرنش آهسته
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خوردگی و حفاظت مواد
پتانسیواستات/گالوانواستات Ivuim
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خوردگی و حفاظت مواد
پتانسیواستات/ گالوانواستات Autolab
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه خوردگی و حفاظت مواد

الکترود دیسک چرخان

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه الکترود دیسک چرخان
مشاهده

دستگاه آبگرد

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه آبگرد
مشاهده

حمام بن ماری

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه حمام بن ماری
مشاهده

دستگاه کشش با کرنش آهسته

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه کشش با کرنش آهسته
مشاهده

پتانسیواستات/گالوانواستات Ivuim

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پتانسیواستات/گالوانواستات Ivuim
مشاهده

پتانسیواستات/ گالوانواستات Autolab

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پتانسیواستات/ گالوانواستات Autolab
مشاهده