وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه الکتروسرامیک

آزمایشگاه الکتروسرامیک

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : لیلا شریعتی فرد تعداد وسایل : 35 عدد
بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز با درک نیاز روز افزون به تهیه و تولید مواد نوین و پیشرفته و با توجه به اهمیت این رشته نوین از علوم مهندسی، در سال 1383 اولین آزمایشگاه تخصصی الکتروسرامیک را تاسیس کرده است. تحقیقات و پژوهش های انجام گرفته در بخش مهندسی مواد در حال حاضر عمدتا بر روی مغناطیس ها، پیزوالکتریک ها، عایق ها، دی الکتریک مواد جاذب رادار متمرکز است و البته زمینه برای پژوهش در دیگر شاخه ها نیز مهیا می باشد. طراحی این آزمایشگاه و تجهیزات آزمایشگاهی موجود در آن بر اساس نیاز دوره های فنی و مهندسی مواد صورت گرفته است. این آزمایشگاه مجهز به کوره های الکتریکی، کوره تیوپی، آون خلا، گلاوباکس، آتریشن و دیگر تجهیزات آزمایشگاهی می باشد.
سال تاسیس : 1383
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : ضلع جنوبی دانشکده مهندسی کامپیوتر
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی، عینک، دستکش و سایر تجهیزات ایمنی فردی
شماره تماس : 07136133561

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

کوره شماره 1
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره شماره 2
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره شماره 3
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره شماره 4
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره شماره 5
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره شماره 6
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره شماره 7
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره شماره 8
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره شماره 9
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
کوره تیوپی شماره 10
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه گلاوباکس
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
میکروکاتر
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
ترازوی دیجیتال
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه آون
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه pH متر
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه آون دیجیتال
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه حمام آلتراسونیک
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
هات پلیت شماره 1
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
هات پلیت شماره 2
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
هات پلیت شماره 3
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه آسیاب
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه آب مقطرگیری
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
ترازوی دقیق
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
ترازوی دقیق
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه سانتریفیوژ
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه سانتریفیوژ
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه آلتراسونیک هموژنایزر
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه مولد ولتاژ بالا
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه اتوکلاو
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه Attrition شماره یک
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه Attrition شماره دو
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه Attrition شماره سه
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه انکوباتور
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
دستگاه LCR متر
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک
آون خلاء
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه الکتروسرامیک

کوره شماره 1

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 1
مشاهده

کوره شماره 2

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 2
مشاهده

کوره شماره 3

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 3
مشاهده

کوره شماره 4

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 4
مشاهده

کوره شماره 5

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 5
مشاهده

کوره شماره 6

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 6
مشاهده

کوره شماره 7

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 7
مشاهده

کوره شماره 8

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 8
مشاهده

کوره شماره 9

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره شماره 9
مشاهده

کوره تیوپی شماره 10

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه کوره تیوپی شماره 10
مشاهده

دستگاه گلاوباکس

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه گلاوباکس
مشاهده

میکروکاتر

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه میکروکاتر
مشاهده

ترازوی دیجیتال

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه ترازوی دیجیتال
مشاهده

دستگاه آون

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه آون
مشاهده

دستگاه pH متر

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه pH متر
مشاهده

دستگاه آون دیجیتال

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه آون دیجیتال
مشاهده

دستگاه حمام آلتراسونیک

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه حمام آلتراسونیک
مشاهده

هات پلیت شماره 1

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه هات پلیت شماره 1
مشاهده

هات پلیت شماره 2

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه هات پلیت شماره 2
مشاهده

هات پلیت شماره 3

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه هات پلیت شماره 3
مشاهده

دستگاه آسیاب

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه آسیاب
مشاهده

دستگاه آب مقطرگیری

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه آب مقطرگیری
مشاهده

ترازوی دقیق

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه ترازوی دقیق
مشاهده

ترازوی دقیق

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه ترازوی دقیق
مشاهده

دستگاه سانتریفیوژ

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه سانتریفیوژ
مشاهده

دستگاه سانتریفیوژ

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه سانتریفیوژ
مشاهده

دستگاه آلتراسونیک هموژنایزر

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه آلتراسونیک هموژنایزر
مشاهده

دستگاه مولد ولتاژ بالا

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه مولد ولتاژ بالا
مشاهده

دستگاه اتوکلاو

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه اتوکلاو
مشاهده

دستگاه Attrition شماره یک

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه Attrition شماره یک
مشاهده

دستگاه Attrition شماره دو

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه Attrition شماره دو
مشاهده

دستگاه Attrition شماره سه

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه Attrition شماره سه
مشاهده

دستگاه انکوباتور

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه انکوباتور
مشاهده

دستگاه LCR متر

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه LCR متر
مشاهده

آون خلاء

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه آون خلاء
مشاهده