وسیله ها

لیست وسایل

آزمایشگاه متالوگرافی

آزمایشگاه متالوگرافی

دانشکده : مهندسی مواد سرپرست : یوسف مظاهری کارشناس : عظیم سمتی تعداد وسایل : 7 عدد
آشنایی با تکنیک های تهیه نمونه جهت بررسی میکروسکوپی شامل: نمونه برداری، مانت گرم، سایش و پرداخت ، اچ کردن آشنایی با میکروسکوپ نوری و نحوه استفاده از آن و تفسیر مقاطع میکروسکوپی و تهیه عکس از این مقاطع. دستگاه ها وبرخی امکانات موجود : دستگاه برش، خشک کن نمونه، پولیش اتوماتیک ، میکروسکوپ های نوری، دوربین دیجیتال ، میکرو هاردنس.
سال تاسیس : 1353
موقعیت فیزیکی آزمایشگاه : : دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاههای بخش مهندسی مواد
نحوه ارائه خدمت : شنبه تا چهارشنبه (به جز ایام تعطیلات رسمی)
مقررات اختصاصی : استفاده از روپوش آزمایشگاهی ،روکش کفش و دستکش
شماره تماس : 0713613306

لیست تجهیزات آزمایشگاه

لیست تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه هشت دیسک سمباده زنی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه متالوگرافی
دستگاه هشت دیسک سمباده زنی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه متالوگرافی
دستگاه اتوماتیک سمباده زنی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه متالوگرافی
دستگاه برش(دیسکی)
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه متالوگرافی
هیتر(خشک کن برقی)
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه متالوگرافی
پرس دستی
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه متالوگرافی
میکروسکوپ نوری
دانشکده مهندسی مواد
آزمایشگاه متالوگرافی

دستگاه هشت دیسک سمباده زنی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه هشت دیسک سمباده زنی
مشاهده

دستگاه هشت دیسک سمباده زنی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه هشت دیسک سمباده زنی
مشاهده

دستگاه اتوماتیک سمباده زنی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه اتوماتیک سمباده زنی
مشاهده

دستگاه برش(دیسکی)

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه دستگاه برش(دیسکی)
مشاهده

هیتر(خشک کن برقی)

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه هیتر(خشک کن برقی)
مشاهده

پرس دستی

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه پرس دستی
مشاهده

میکروسکوپ نوری

دانشکده مهندسی مواد آزمایشگاه میکروسکوپ نوری
مشاهده